Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.
  www.strukturnifondovi.hr     OPKK

Realizacija projekta


 

Naziv projekta: Uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom na području Šibensko-kninske županije
                           Županijski centar za gospodarenje otpadom Bikarac faza II 

 

Operativni program:  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se  financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.- 2020.  

 

Datum potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 06. ožujka 2017. 

 

Ukupna vrijednost projekta (faza II) 221.748.103,89 kuna 

Ukupni prihvatljivi troškovi (faza II) 156.358.000,50 kuna 

Ukupni iznos bespovratnih sredstava (faza II) 111.586.450,64 kuna 

 

 

Kronološki popis aktivnosti po potpisanim i izvršenim ugovorima 

 

 1. Izvođenje radova na PS Biskupija (Ugovor prema FIDIC Crvenoj knjizi) - Potpisan je i izvršen sporazum za radove na izgradnji pretovarne stanice Biskupija s tvrtkom Sarađen d.o.o., Tisno (Sporazum br. 1075/2016 od 23.06.2016.) Tehnički pregled obavljen 04. srpnja 2017. g. Dana 26.07.2017. ishođena je uporabna dozvola za pretovarnu stanicu Biskupija KLASA: UP/I-361-05/17-01/000023, URBROJ: 2182/1-16/1-17-0010. Iznos: 7.168.194,87 kn 

 

 1. Izvođenje radova na PS Pirovac (Ugovor prema FIDIC Crvenoj knjizi) - Potpisan je i izvršen sporazum za radove na izgradnji pretovarne stanice Pirovac s tvrtkom Sarađen d.o.o., Tisno (Sporazum br. 1076/2016 od 23.06.2016.) Tehnički pregled obavljen 11. svibnja 2017. g. Dana 26.05.2017. ishođena je uporabna dozvola za pretovarnu stanicu Pirovac KLASA: UP/I-361-05/17-01/000022, URBROJ: 2182/1-16-17-0007.g. Iznos: 6.454.066,32 kn 

 

 1. Usluge stručnog nadzora i FIDIC Inženjera – PS Biskupija (Ugovor prema FIDIC Bijeloj knjizi) - Potpisan je i izvršen ugovor s tvrtkom MERITUM INŽENJERING d.o.o., Split za usluge nadzora na izgradnji pretovarne stanice Biskupija (Ugovor br. 1066/2016 od 21.06.2016.). Iznos: 306.250,00 kn 

 

 1. Usluge stručnog nadzora i FIDIC Inženjera – PS Pirovac (Ugovor prema FIDIC Bijeloj knjizi) - Potpisan je i izvršen ugovor za usluge nadzora na izgradnji pretovarne stanice Pirovac s tvrtkom EKONERG d.o.o., Zagreb (Ugovor br. 1065/2016 od 21.06.2016.). Iznos: 318.750,00 kn 

 

 1. Nabava vozila i opreme za ŽCGO Bikarac (Ugovor o javnoj nabavi za opremu) - Sva oprema iz ovog Ugovora je isporučena. Ugovori za sve grupe (3) potpisani su u srpnju 2016. Ugovori su provedeni u cijelosti. 

 • Ugovor za GRUPU 1 KOMOP d.o.o., Zagreb potpisan 14.07.2016.  
  BULDOŽER NA GUSJENICAMA i Bager s čekićem dostavljeni  - 28.10.2016. 
  Iznos:  5.160.000,00 kn 

 • Ugovor za GRUPU 2 HIDRAULIKA KURELJA d.o.o, potpisan 06.07.2016. 
  Kamion sa samopodizačem x 2, Kamionska prikolica x 2 , Kamion s kranom, Vozilo  
  za održavanje rasvjete s hidrauličnom platformom, Čistilica za vanjske površine  Centra dostavljeni - 4.11.2016. 
  Iznos:  4.944.600,00 kn 

 • Ugovor za GRUPU 3 O-K-TEH d.o.o., Zagreb, potpisan 01.07.2016. kompaktor i sjekač drvene mase dostavljeni 1.rujna 2016. 
  Iznos:  5.759.000,00 kn 

           
           Ukupan Iznos:  15.863.600,00 kn 

 

 1. Potpisan je i izvršen Ugovor za pružanje usluga vidljivosti i informativno-edukativnih aktivnosti (usluge marketinga) za potrebe provedbe projekta uspostave cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom na području Šibensko-kninske županije (Ugovor br. 1943/2016 od 05.12.2016.) s tvrtkom Briefing komunikacije d.o.o. iz Zagreba.
  Proveden cjelokupan Ugovor zaključno sa 31.12.2022. Realizirano 98,51% ugovora. 

  Vrijednost Ugovora:  963.550,00 kn 

 • Promidžbene mjere obuhvaćale su: tiskani medij, elektronički medij, Internet, promotivne 
  materijale te znakovlje/plakate postavljene, Izrađen je logo informativno-edukativnih
  aktivnosti, opći slogan Projekta i rješenja za primjenu zaštitnog znaka na različitim materijalima. 
 • Prva konferencija za medije održana 13. lipnja 2019. – objave tiskani medij: Šibenski list 
  i Večernji list; elektronički medij: 13 na Internet mediju, 4 na radiju – HR 1, Radio Ritam i
  dvije objave na Županijskom radiju Šibenik, 2 na HTV 4 
 • Druga konferencija za medije održana je 28. travnja 2021. – objave tiskani medij: Šibenski 
  list i Jutarnji list, elektronički medij: 15 na Internet mediju, 4 na TV-u 
 • Treća i završna konferencija za medije održana je 21. prosinca 2021. – objave tiskani medij: 
  Šibenski list, The Economist – Svijet u 2022, Nacional, Slobodna Dalmacija i Večernji list,
  elektronički medij: 9 objava na TV-u, 9 objava na radiju 
 • Promotivni materijali: Brošura 500 kom, promotivni film DVD – 500 kom, promotivni letci  
  20 000 kom, informativne mape 500 kom, blokovi za pisanje 500 kom, platnene vrećice 500 kom,
  magneti 500 kom i kemijske olovke 1000 kom 
 • Plakati: Letak B5 2000 kom 
 • Tri kampanje obuhvatile su emitiranje ukupno 800 radijskih spotova na 4 radio postaje 
  (Radio Ritam, Radio Šibenik, Radio Drniš i Radio Knin)
  Odrađene su i edukativne radionice za djecu i mlade i to po tri za djecu vrtićke dobi i 
  osnovnoškolce te za srednjoškolce na temu „Otpad nije smeće“ i odgovoran odnos prema 
  okolišu te četiri edukativne radionice prezentirajući važnost Projekta nevladinim 
  organizacijama, gospodarstvenicima, iznajmljivačima te vijećnicima i komunalnim 
  tvrtkama iz Šibensko-kninske županije.
   

 

 1. Potpisan je i izvršen Ugovor za usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom izgradnje postrojenja za mehaničko biološku obradu otpada (MBO) i pratećih objekata CGO Bikarac (Ugovor br. 588/18 od 18.04.2018.) s Zajednicom ponuditelja PanGeo Projekt d.o.o., Zagreb i Exstructa d.o.o., Zagreb. Obavijest o početku izvršenja usluge s danom 28.05.2019. godine. 

 • Ugovorena vrijednost (bez PDV-a) 1.387.000,00 kn  

 • Realizirano po Ugovoru 100 % 

           Izvršene aktivnosti: 

          Kontinuirana podrška Naručitelju u cjelokupnom upravljanju projektom i pružanje 
          usluge tehničke pomoći kroz sustavno planiranje, organizaciju i izvršavanje projektnih  
          
aktivnosti i tehničko-administrativnih procesa u sklopu Projekta odnosno u sklopu Ugovora o  
          
dodjeli bespovratnih sredstava, sukladno ugovorenim vremenskim rokovima.  

 

 1. Potpisan je i izvršen ugovor za usluge nadzora na izgradnji MBO postrojenja i pratećih objekata CGO Bikarac (Ugovor br. 253/17 od 28.02.2017.) s zajednicom ponuditelja Ekonerg d.o.o. i PDM Savjetovanje d.o.o.
  Obavijest o početku izvršenja usluge s danom 28.05.2019. godine. 

 • Ugovorena vrijednost (bez PDV-a) 2.592.000,00 kn 

 • Realizirano po Ugovoru 100% 

Razdoblje za obavijest o nedostacima od 05/09/2022 do 05/09/2023

 

Ključne aktivnosti: 

26.11.2021.  Inženjer je donio Odluku sukladno članku 3.5 vezane na dopis Izvođača: KONAČNI ZAHTJEV – 1. FAZA, VIŠA SILA – NASTUPANJE EPIDEMIJE KORONAVIRUSA odobrivši produljenje Roka Dovršetka za 123 dana. 

12.09.2022.  Izdana je Potvrda o Preuzimanju radova sukladno članku 10.1. Ugovora sa rokom otklanjanja manjih preostalih radova i nedostataka do 12.11.2022. U Potvrdi je navedeno da je Izvođač sa 05.09.2022 dovršio Radove u skladu s Ugovorom. 

01.10.2023.  Inženjer izdao Potvrdu o ispunjenju Ugovora - sukladno članku 11.9 Ugovora sklopljenog između Naručitelja I Izvođača Inženjer potvrdio da je Izvođač dovršio svoje obveze prema Ugovoru zaključno sa 06.09.2023. odnosno protekom Razdoblja o obavještavanja o nedostacima. 

16.11.2023. Inženjer ovjerio Okončanu situaciju Izvođača sukladno članku 14.13. Ugovora 

 

 1. Potpisan je i izvršen sporazum za projektiranje i izvođenje radova izgradnje MBO postrojenja i pratećih objekata na CGO Bikarac (Sporazum br. 966/2019 od 13.06.2019.) s Zajednicom ponuditelja GH HOLDING d.o.o. Ljubljana, Slovenija, POMGRAD d.d., Morska Sobota, Slovenija i VGP DRAVA PTUJ d.o.o., Ptuj, Slovenija) 

 • Vrijednost Ugovora: 197.166.549,54 kn 
 • Realizacija sredstava: Realizirano po  Ugovoru 101,13 %. Obavijest o datumu početka: 26.6.2019. 
 • Uvođenje Izvođača u posao: 8.7.2019. 

 

OKOLIŠNA DOZVOLA - 10.12.2021. RJEŠENJE O OKOLIŠNOJ DOZVOLI - KLASA: UP/I 351- 02/20-45/84, URBROJ: 517-05-1-3-1-21-39 

 

Dozvola za gospodarenje otpadom – 13. travnja 2023., KLASA: UP/I-351- 04/22-01/4, URBROJ: 2182-16/29-23-10 

 

Uporabne dozvole: 

 • Dana 23.05.2022. ishođena je uporabna dozvola za Fazu 3 – Ploha 2 odlagališta KLASA: UP/I-361-05/22-01/000012, URBROJ: 531-06-03-03/01-22-0014 
 • Dana 23.05.2022. ishođena je uporabna dozvola za Fazu 9 – trafostanicu KLASA: UP/I-361-05/22-01/000010, URBROJ: 531-06-03-03/01-22-0014 
 • Dana 22.07.2022. ishođena je uporabna dozvola za Fazu 5 – Cesta 1 i cesta 3 KLASA: UP/I-361-05/22-01/000032, URBROJ: 531-06-03-03/01-22-0011 
 • Dana 22.07.2022. ishođena je uporabna dozvola za Fazu 6 – Upravna zgrada KLASA: UP/I-361-05/22-01/000033, URBROJ: 531-06-03-03/01-22-0011 
 • Dana 13.09.2022. ishođena je uporabna dozvola za Fazu 7 – MBO postrojenje KLASA: UP/I-361-05/22-01/000050, URBROJ: 531-06-03-03/01-22-0012 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Dokument:
  TWITTER       FACEBOOK     Copyright © 2024   |   www.bikarac.hr   |   Sva prava pridržana   |   Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja