Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.
  www.strukturnifondovi.hr     OPKK

Općenito o gospodarenju otpadom


 

Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom predstavlja mjeru ostvarivanja pozitivnih prinosa zaštite okoliša, ali samo u okviru cjelovite ekološke bilance. Ona je zbroj svih utjecaja na okoliš, od korištenja energije, sirovina do roba, njihove upotrebe i zbrinjavanja. Razumno i odgovorno ponašanje i gospodarenje otpadom, jamčiti će razvitak u skladu sa prirodom.


Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom obuhvaća sljedeće mjere:

 • nadzor toka otpada od mjesta nastanka do mjesta konačne obrade
 • izbjegavanje i smanjivanje otpada
 • recikliranje i obnavljanje otpadnih tvari
 • obrada neiskorištenog otpada
 • minimalno odlaganje obrađenog otpada

Edukacija kao važan segment cjelovitog sustava gospodarenja otpadom zaslužuje i potrebuje konstantnu aktivnost u svim sferama društva.


Djelovanje preko javnih glasila, izrada letaka sa informacijama o potrebi odvojenog sakupljanja, mjestima i mogućnostima odlaganja, obavijesti o pozitivnim efektima, mjere su koje sigurno imaju pozitivan predznak i povećavaju efekte odvojenog sakupljanja otpada.


Poznata je činjenica da navike stvorene u djetinjstvu ostaju za čitav život. Zato je iznimno važno već u najranijoj dobi djeteta stvoriti naviku da odvojeno sakupljanje postane način funkcioniranja. Organizacija sustava primarne reciklaže unutar dječjih vrtića i osnovnih škola pruža mogućnost da djeca uz pomoć odgojitelja i učitelja upoznaju potrebu i način odgovornog ponašanja prema prirodi i okolišu.


Otpad je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se smatra i svaki predmet ili tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u zaštiti javnog interesa.“


Prema mjestu nastanka razlikuje se:

 • Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.”
 • Proizvodni otpad je otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, osim ostataka iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istog proizvođača.“
 • Otpad sadrži vrlo vrijedne sirovine i energiju.
 • Otpad nije smeće, već dragocjena sirovina.
 • Najčešće se miješani komunalni otpada naziva smeće

Procijenjeni sastav otpada (MKO-miješani komunalni otpad)

 • Kuhinjski otpad                30,7 %*
 • Vrtni otpad                          5,7 %
 • Papir/karton                     23,2 %*
 • Plastika                               22,9 %*
 • Drvo                                       1,0 %
 • Tekstil/odjeća                    3,7 %
 • Staklo                                     3,7 %
 • Metal                                     2,1 %
 • Guma                                     0,2 %
 • Koža/kosti                           0,5 %
 • Sitnica (nesortirano)        6,3 %.

Prema opasnosti razlikuju se:

 • neopasni otpad,
 • opasni otpad,
 • inertni otpad.

Godišnje količine komunalnog otpada:

 • u EU oko 500 kg/stanovniku
 • Velike razlike između EU zemalja (od oko 290 – Rum. do 730 kg/stanovniku Danska),
 • U RH oko 400 kg/stanovniku.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom utvrđuje „Red prvenstva” (hijerarhiju) u postupanju s otpadom:

 • Sprječavanje nastanka otpada,
 • Priprema za ponovnu uporabu,
 • Recikliranje,
 • Drugi postupci oporabe (npr. ener.)
 • Zbrinjavanje (obrada/odlaganje).

TRADICIONALNI I NOVI RED PRVENSTVA

 Poučan govor Severn Cullins-Suzuki (Rio de Janeiro-UN conference on environment and development 1992g)


GOSPODARENJE OTPADOM

 • razmatra se u širem kontekstu korištenja ograničenih resursa Zemlje na održivi način uz minimalne utjecaje na okoliš
 • stvaranje veće vrijednosti uz manji input

REGULATIVA EU

LINEARNA EKONOMIJA

• uzmi-izradi-konzumiraj-baci

CILJ:

• KRUŽNA EKONOMIJA

• dodana se vrijednost proizvoda zadržava što je dulje moguće i ne tvara se otpad


Model kružnoga gospodarstva, cilj je smanjiti količinu resursa koji izlaze iz kruga

 


Izreke vezane uz ekologiju

“Zemlju nismo naslijedili od svojih predaka, nego smo je posudili od svojih potomaka” –indijanska izreka

Budućnost će biti zelena ili je neće nikako ni biti. - Bob Brown

Pokušaj ostaviti Zemlju u boljem stanju od onoga u kome si je zatekao. - Sidney Sheldon

Jedini način napredovanja, ukoliko želimo da popravimo kvalitetu okoliša, jeste da svi postanu umiješani u taj proces. - Richard Rogers

 

  TWITTER       FACEBOOK     Copyright © 2024   |   www.bikarac.hr   |   Sva prava pridržana   |   Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja