Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.
  www.strukturnifondovi.hr     OPKK

Uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom na području Šibensko-kninske županije – Županijski centar za gospodarenje otpadom Bikarac II faza - provedba


Projektiranje i izgradnja postrojenja za mehaničku i biološku obradu otpada na lokaciji Centra za gospodarenje otpadom Bikarac ključan je element projekta „CGO Bikarac II faza - Uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom na području Šibensko-kninske županije“.

 

Izgradnja postrojenja za mehaničku i biološku obradu miješanog komunalnog otpada uvjetovana je Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07, 111/11, 17/13), koji je u Republici Hrvatskoj na snazi od 2007. godine, prema kojem je na odlagališta otpada dozvoljeno odlaganje samo prethodno obrađenog otpada.

Izgradnja MBO postrojenja uključuje:

 • Prilazne prometnice i prometno manipulativnih površina
 • Zgrade za mehaničku obradu miješanog komunalnog otpada
 • Zgrade za biološku obradu organske frakcije iz miješanog komunalnog otpada (2 kom.)
 • Zgrade za biološku obradu prethodno odvojeno prikupljenog biootpada (2 kom) sa sustavom pakiranja komposta (pakirnica)
 • Zgrade za skladištenje gorivog dijela otpada ili sekundarnih sirovina dobivenih iz mehaničke obrade otpada;
 • Zgrade za mehanički predtretman (usitnjavanje i miješanje) prethodno izdvojenog biootpada;
 • Platoa za privremeno skaldištenje dobivenog komposta (CLO) iz procesa biološke obrade  organske frakcije iz miješanog komunalnog, a prije odlaganja na odlagalištu otpada;
 • Platoa za privremeno skladištenje dobivenog komposta iz procesa biološke obrade  kao komercijalnog proizvoda, a prije njegove daljnje distribucije;
 • Biofilteri za pročišćavanje otpadnih plinova iz biološke sekcije MBO-a;
 • Protupožarne  ceste oko MBO postrojenja

 Izgradnja upravne zgrade sa parkiralištem

Rekonstrukcija postojeće infrastrukture

 • Hidrantske mreže
 • Vodovodne mreže
 • Elektroenergetske mreže
 • Ograde oko CGO
 • Cestovna infrastruktura

Izgradnju servisne ceste do uređaja za pročišćavanje procjednih voda

Izgradnju nadstrešnice u sklopu Reciklažnog dvorišta zatvorene sa tri strane, tlocrtnih dimenzija 20x10 m za obradu glomaznog otpada;

Izgradnju zatvorene hale u sklopu reciklažnog dvorišta za baliranje prethodno izdvojnenih sekundarnih sirovina (papir, plastika..)

# Dokument:
Kratak opis rada MBO Ploha 2
pdf | 2.22 MB
Objavljeno: admin
Uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom na području Šibensko-kninske županije – Županijski centar za gospodarenje otpadom Bikarac II faza - provedba

 

  TWITTER       FACEBOOK     Copyright © 2024   |   www.bikarac.hr   |   Sva prava pridržana   |   Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja